Butter Layer - 4 Fonts chữ

Đây là một phông chữ phân lớp, một phông chữ lạ mắt, một phông chữ thú vị rất hữu ích cho nhiều dự án thiết kế của bạn. Bạn có thể sử dụng nó cho logo, poster, menu, quần áo, dự án giáo dục, và những thứ khác.

Bao gồm:

  • Butter Layer Solid (regular) OTF
  • Butter Layer shadow OTF
  • Butter Layer outline OTF
  • Butter Layer Extrude OTF
  • Multilingual support : AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛÝŸÆŒßÞþ

Butter Layer - 4 Fonts chữ

TẢI VỀ

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Bộ sưu tập Conceptual Vector Covid-19

Bộ sưu tập này bao gồm 31 thiết kế concept với chủ đề về virus Corona ở định dạng vector, …