Các Project template After Effects trên Motion Array phần 1

Chúng tôi tiếp tục chia sẻ chín dự án cho After Effects từ các trang web nổi tiếng Motion Array.

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…