key windows office

Sau đây mình xin xả chút key cho các bạn xài nhé.;)

Windows 7 oem pro

J9J7P-XC2PX-HMD4B-BMJVY-WX2V6
MFPPW-QBDYJ-C77PY-GTP9H-WHFRK
88XKD-C8PTP-BRKCP-TJMQC-MCMBC
TRQFK-DXQ8X-Y8CKJ-8FXQ7-B6QQC
YJFM8-Y3FK8-J7TBW-QTPWP-J2T79
V4CV7-R9D72-3MV68-4VTQD-BJTXV
VPCJB-2H4RH-3MXMY-RYHFY-8C8K4
83F7H-Q37FC-XT2CK-7C4CD-GCXK4
FKXTJ-P26XM-KPKGD-4TP8W-8YXPD
YRFKF-3G9GR-FG63M-4JMXR-9RC6X
6GPK9-VPQVR-CBVB9-RG24W-3H2JC
4BQFT-WGBP2-486QV-MX4YB-YQDBX
W9K38-VH6JW-39KYC-K3VM2-BH98P
V6P4Y-RHP66-Y6PBJ-DM6RX-X46GC
YRDBD-4K3PG-4MYY6-D8643-PC49B
234V8-DTJ8X-7MX48-3RY2F-76B3D
BXH73-K9768-29RBP-BVGR8-CXFXH
BQTK8-DR8FB-PTY7V-HFJKY-Y4P87
2WQR3-8P228-Q82X7-VXDDF-JWGFD
2RYJR-FKH6X-YTDGX-K8JPG-9Q9JH
KH7FM-H6QHM-R7JXD-XPGQJ-T9MH7
72MF8-VVHVP-PQ6C4-FGPTW-P7D2M
D9XX8-DKW9Q-F88YT-3GD29-62HQ4
YRP8M-296HX-GQHM9-8KVV9-PVDXY
RCJ9C-KYC8T-3XMH3-WBBTW-YK2C3
6MJJK-4MMGT-2QM28-V9WYV-7YKR3
KKHR7-YHVWD-VFJ6W-GPQ4B-XP33T
XCPYV-FYWMB-67VDP-GPQK3-GT78V
2XP3F-HG4TR-96G2M-2M8D4-RH2H2
Q4FWP-YMJWH-D3M26-F9WPM-T67YT
3YCQY-FQV22-Y3XYY-3PY9B-9Q27F
2XX69-VT373-24XX7-969BR-HJJQP
GXHRY-8C6HM-84R67-4XT2RPKPYR
PPTTR-8DVBB-C494Q-JGGGV-BRPX6
6CPYF-YK3BF-J9VVX-HQCWT-KYWYH
7VGWG-2PWBM-2F3CJ-8YW77-73R4K
MG8GW-G7277-QJ972-T8848-P7J42
FHTX7-9RT9J-C8QX4-DGCFW-GDP3M
TKTK7-KD937-CVVMW-CYPG8-6FJ8P
4DFRK-PCG7C-84YQ7-XCPHV-WX7DT
XGK7K-37D76-78WBY-W6H3T-3GGGW
VQ4GY-X7PF7-WHP3G-2VG7W-4VXGW
VRYMM-P64QQ-TPGCD-BX7WQ-X69T9
VR93G-JQQ3H-M89DY-HRXXH-QFRTT
MJ8MR-BVFY2-JJ4HT-B2M6F-BVYV8
6QWB7-66VVG-7BB38-77HC6-XQVCH
TQHX4-MB9BH-WVWKB-BYWW8-WYWDM
GK6TG-87JMF-6272G-GWG2Y-W9633
PQW9H-Q2GTQ-3FK7T-6RMJ2-P7WT2
PQY2W-YDYW4-P8YQR-T9VCQ-JQ786
TT2VF-47XGG-9QPRG-W4C8V-7B883
BG2B2-XWP96-RC87G-G32MW-QG3BD
CMRXH-C8DFV-3M82Y-2FFXV-BQPQ9

Win 8.1 RTM Professional OEM:DM

4P4BN-RPH2D-6QM4V-CCJTX-8QJMC
4VWNR-73869-9BVY2-3C94V-94Q32
NR8CF-R9BY3-GJH8F-4MP3T-6F27P
HGM8V-NVCDK-3JCYV-B3VTJ-Q68MC
B9CP7-TNVB4-8FRW2-TFWBM-43JMC
RHB6N-BQDF3-PHMD9-BPGTJ-9TMD2
NCYPR-6MFGB-DX376-TC9C7-9BRYC
NMQD6-QJJKB-D7BBB-BRGG2-76CBC
HDTCD-PNTT3-3BFCF-VKVFM-G29HP
KY6KN-Q6DY3-BD6YQ-GTRHJ-J8D32
DVJHR-N7B7R-T98YD-WPFYM-B4FYC
XBPJX-PMNFC-KYXT8-KDF2X-7XKHP
KNVBB-KBG9K-BDCM9-K8YCY-88D32
NTQCJ-3QBY7-9MC43-T6DCB-DGMD2
86NGJ-WD9YM-FMJCC-BB2D4-BY332
YPNKM-JDGXD-QQHD8-C3XRD-BK7Q2
2WQ3Q-NQDBJ-TW2WW-JM77G-6F27P
BCGVN-GC4C3-P3CXC-G94C7-B7TVP
KQCBK-TNH4G-V4DFW-DHDRF-K4Q32
HD9CN-HV93M-DMD9-JBXD9-7XKHP
GGG87-7NPH7-P2FM4-V363P-FX7Q2
VV4M4-GN4YW-W7TPF-WJBWF-HQVQ2
XNTJH-TDG6J-MGKMK-9Q739-TF27P
73NHH-R9CFP-2V23G-DMĐR-BB332
QPFNF-W9X9B-WCBYQ-2KW88-K2C7P
H897Y-QXNRV-B38GB-BD6K7-3J2BC
NT4W3-BR4FX-4HR23-C8J4D-YBGVP
8XPNE-2FDKQ-9WK3Y-YFDF2-BTCBC
QCYNR-2J2TR-KBY88-Q9JMR-9W2BC
NFGVY-X2R4R-BVGR9-M868M-R6XHP
R6NDP-JDQ77-4FBR9-R9J9J-HMGVP
X8K64-PNVHH-BCC6V-TMYVC-YKKHP
QBYYB-NMHY7-DRHP9-F7W48-BWP7P
42BHB-NMVK4-Q6W9H-RF9K3-974YC
NX2FH-RQPQ4-G2M4X-FY6W6-WXBD2
NJBHM-73CV9-PY2DX-CVJXQ-GF27P
3N3X8-YXTM3-H9MVR-D9Q97-7QVQ2
JFC79-NMK9H-6CQ2H-6WT26-6F27P
H9BY4-J3N6R-6KRPP-KYTYM-QJ2BC
CDXNT-3643X-XQ3RW-VQTXR-DJ2BC
XDDC4-43NJY-3W3MG-T3YBB-WHTVP
2GFR2-NGPTQ-RPFGK-PW43Q-2WD32
Y639J-4NFCE-Q7P8J-QQ2WF-W8D32
HD3KN-CH38M-CMW4V-BXFV9-4JP7P
JR3QG-NTJ2Y-2HKHC-RGV3X-2YRYC
NC7KQ-QF9PQ-98D6C-XTQWD-KKWMC
27PWR-D4NVJ-WX7M2-XD6FX-KP9HP
3CYJD-NJVBK-YCPQF-MWRW7-8HTVP
W7QNR-G8G7W-KKXPR-QKBK2-4RFYC
BVNB8-QH4K2-Q3QXP-CKBXR-MWP7P
HHYWH-BNQVE-8P7CQ-FW9JR-JHTVP
H4YCB-NCRV7-YVGPY-KD2MJ-CPPBC
HN9J3-9MTR2-M7YQ6-WB432-Q3VQ2
6NN2W-XVQQ9-2QK6V-WC73P-YKKHP
XTK6G-N7WM9-4VQ9P-JHBQ3-H2YD2
HRJN2-9F7RG-XJ6JD-X2QFW-D9KHP
TBN4R-J4YFF-JQ9C8-33TDQ-RJP7P
GJM9W-RTNVG-BYF2P-FGFGC-KW2BC
QHDTB-NX3MJ-TPG29-MHJMT-XP9HP
XRY9J-YRN3T-YPQKV-QYCDV-HXXHP
TNBPK-J2J3F-C4V4R-HTKGJ-9TMD2
VVKKN-QQXWC-QX33D-WTPQP-BTCBC
GQK76-D6NC2-3RXQD-X2DXY-7MGVP
NFC6Q-3442Q-VP2K3-3JHD9-H6CBC
XFN2H-D94VT-2W3VP-XG66K-M97Q2
NJ8RX-FQVCG-TJMGB-GC3GX-BQJMC
2BK7J-NTY7K-J2XXR-H4TMP-RVTVP
T9HMV-NYVTK-MTYDM-GT4FJ-RX7Q2
3BN4W-WKVVK-9C7FX-BGXDT-Y97Q2
HMDJT-NGMBH-FW3P7-Y4R7P-GQ6VP
RNXBY-W6XCM-F7849-YDW7D-629HP
XYVK8-M9NXQ-7HKKB-BYDFD-BG8MC
VHCN3-4VF3B-BYGVB-42PKD-FM332
PN7M-FMVTR-TVYYH-FKPVW-GVHQ2
KDWCY-YNR8P-32KTQ-FMCRY-DPC7P
49NHC-Y2FDC-FY4H4-2JWKR-MWP7P
DBPF3-TNWJW-9TF9V-RKXYH-BDVQ2
MX6NB-9699B-RM488-V4MG6-BTXHP
XVM2N-J943F-MFMXP-9GYPQ-XHHQ2
HYXFN-X6H2X-DT24X-Y97JR-PPPBC
WHHTN-V33D6-WPJQR-QVBTY-6VHQ2
TG7GN-2PRHY-Q3F9Q-WXTMJ-WB332
BMBMH-N2WCQ-B9HF6-R2BX6-9KWMC
RX79N-QWD9F-GVFHD-FCBBQ-YBGVP
QQN9V-XTFB2-2JYFB-6HW7W-CPPBC
MKC3X-D4NW6-TWPBK-GVBD7-8HTVP
K82F8-XNXQ9-CK9XP-NFVX9-HCC7P
YBY6N-BW2HH-DJJYB-Y22TF-QGMD2
KNXC9-6C3Y6-2GGBN-42PXB-YWP7P
G6FTM-NG73G-2BPDB-DY32Q-7T8MC
3692F-BNK6D-KWCD7-9KMGT-D3VQ2
PVW9P-XNYJF-HYHHQ-K9393-MDVQ2
BXNQG-C98WY-K8WRG-XKYV2-HH4YC
92GV8-DNP6M-CQCV3-3C7RT-8TXHP
2RC23-NW6YF-WXYTB-3JYBD-DV4YC
PV89B-RN4JX-JJQ98-JR7K9-2YRYC
469TR-NR4BJ-H7KTB-73Q9J-RX7Q2
YWMMJ-NW7FY-DCTBD-46WVY-QJ2BC
TFRRJ-PDNBC-KHH6H-WT9Y3-GF27P
BN7WD-JJHWK-T8VPQ-QXD63-VXKHP
JY7CC-M3NBT-CJR2H-Y7T6J-X2Q7P
V64NV-VQQ7X-B4WP9-G97YY-CWD32
HRBD3-CN8BX-MKBFG-FQGJ7-FJP7P
C387M-MRNBY-7P2JW-QJXHP-V8P7P
FRYNX-CCJKC-9XQTJ-JDQK2-FX2Q2
WDGGG-MBNKF-T97G3-XJMRH-B71VP

Windows 10 Pro OEM

J9GMN-Y99KB-T6V7B-KQ4B7-94TGC
NKFCF-JWGM2-WPRRR-DTHPQ-3PFJ2
3GGN3-KTP94-TP8J3-329RB-B4G6P
J6NRJ-FPTPW-VB348-3V9BD-XHJXC
CF8N8-3K9CB-D64WB-9KVCJ-4VV22
WCQ9H-HPNV2-DTWDK-29V23-JTYP2
NQGK3-JTC7Q-J4TYP-7X7M9-GJF9C

4XXTP-MNC74-JJQJC-GP72H-DRR9C
NQTFT-TK3P2-3RBP2-4XTGQ-FM49C
R9K7Q-NJ6P6-WFQVY-H96GF-YTDGP
BF6N7-24DKX-2VW44-GK3YK-7XMP2
8MWNP-6PJXX-2V7QF-MBGX4-X2FC2

HJTPN-3DKYQ-JD29H-DQBDC-PGYP2
M9KYN-GWMFH-TC3FM-2YG6B-FGDGP
8DNMB-22KCF-PPQ46-JR822-HH66P
KV8BH-NY2X2-6FMW6-CCPCP-6JF9C
XQFND-299JD-CQDWW-BGCJ8-6MT6P

B96KN-Q7PV2-RRJV8-36Q7J-VH66P
YCK33-WN327-678J9-9B88J-D9MP2
VJFB4-NBWXQ-PKCKJ-BQFM7-6XXTP
96V99-NBGHR-RGCHT-G3MFP-JB49C
RFH87-9KN3Q-82BGD-3F2FW-XW3GP

NY3WQ-3YMFB-D2P8P-XGJ2F-369TP
MNTHJ-HD8GF-23PCC-MDRKW-D9MP2
JCV73-NFJ6X-7QP3Y-D9R7D-MDWXC
3DPYN-K2MG3-HBGVD-6HKKY-3GPKC
42NCC-34CW9-JQW7P-CTFHQ-7T9TP

GWFNF-BWHYR-GKBQM-3P32H-7QWXC
47X4Q-NBYMR-BHK44-7VYK9-2YT6P
GNV72-XBJ4H-DH7KQ-VDK46-6F4C2
PDNDC-9YHPQ-XV98G-W837Y-YWRC2
3NCMR-R7B38-6X2JW-PF8V2-7CFC2

KCRYV-Q7NTQ-X42VK-VKD44-369TP
XRRBJ-NRK22-XRVJW-HDVJJ-78RC2
F7N4G-TQMY9-6PCYH-P2YRX-CDKTP
DG7NF-HHV3W-G936Y-Y2J22-7CFC2
HMWVB-NQY2M-6BR44-PWTF8-QDBP2

JVW2N-QX3KJ-FQFTM-YC3B6-BP2KC
6HDQ9-NYMJ3-TGDVH-VG4DV-HXMP2
476PN-TFFQG-VRC68-3P89T-P7JXC
DHNP6-QTXBX-GC2B4-GMRQ7-FJRC2
KPNKK-4MPJB-DGFYV-CQQ9G-XQBP2

MFMNY-THDDM-QK89B-JDXWK-QV66P
V8GHJ-YDNV4-QXQKP-JWB4J-W44C2
H7VNW-QQQX7-FJMGX-THCMY-6VJXC
NMMD9-3RMQR-MB6HM-QTVDP-8XCKC
4F6DD-CN7XB-Y7F72-RQVBR-Q9MP2

DNTCX-W9J8Q-7PM72-TVPKB-F9CKC
MK3DB-KN88H-GVVM7-WBVBW-RX8XC
GFNWB-889TQ-KPH6V-WFQK2-J44C2
YYQN4-V7M7Y-THGFK-MRRHH-XD722
2XCJN-8T64P-K3HJ2-M6R98-F3KTP

XBN78-VVD74-4QJ9V-6WR2C-8XCKC
BTJKQ-NGYVV-DXCQ8-B3HJH-CYT6P
3BKNK-TVV7J-J6T2C-48HHF-X2FC2
FYFNH-43C62-7YGWY-2F2QX-C7JXC
Q66GD-DNGMT-2FBWP-C8GW2-2DKTP

NWJJ6-7DKTT-D8XMC-PYRGV-46YP2
BYDFN-YTDDF-YJ4XM-44687-JQKTP
Y33CP-TDNJ8-GB6WK-RK2YV-VT9TP
68N4D-8WP8V-PQ4RX-KQC3F-3DBP2
NM2R3-W762Y-W77XF-G2JK4-JHV22

FJTMJ-TTN2V-PWFTW-4PRJH-WK8XC
NFX8V-P28TV-6MF3R-QMBHT-23722
7BF8Q-JNF63-9Y4YK-DYB7Y-KD722
VBRVN-T9YTM-RF6QK-CDDYM-F9CKC
2RFQN-7V2VT-K2C44-VPMJX-C7JXC

NRK4F-3XB3Y-FBMW7-HJ8QG-P7JXC
TYVRB-TN2G9-2XRFC-B37P8-29XTP
2RK8C-TBNGY-92Y6P-D7FVJ-F3KTP
CH8YN-M4HMG-C73J6-484R8-QDBP2
P8WM8-BMNRX-DYQFC-7P898-QDBP2

CT4QB-9DN6F-M3YHX-PTTMT-3V66P
KJQD3-NYKQJ-CPHC6-TKPVP-9QBP2
G9TMN-Q6V8P-GWXP6-G7KMH-X766P
46JN9-C8DBQ-J4VQM-TXT9Q-49CKC
YY4YN-8VBHM-9J86R-WB4V4-2KCKC

4JMJN-FCTJB-WHYGD-JXM66-P7JXC
TXWTB-TN6P8-TT8W8-2VHMB-8FG6P
YYGNC-QJYTV-92XF2-BBBYD-M7V22
WMQXP-42N44-BHBGY-6X7HH-HXMP2
36NGG-KTHV6-Y2RQX-7V9RR-HQWXC

37NB7-4KMHR-4THQQ-KT2T2-PGYP2
2FN4R-GG86M-M9JY8-K4XJ2-Q3WXC
MXGFR-QDN6G-874FX-M39B8-JFG6P
N33R2-K6R7D-CBVBY-2FX63-KKXTP
NW6PR-8KDDX-GFKYJ-R4KQR-X2FC2

GNG4X-T3PP8-CX27V-XDM7Y-QJ3GP
NTCP8-D9VF2-TWDFD-TG82X-7XMP2
7DF2N-VXWCP-2BK8X-H69CP-GQ722
CKNY9-9MK4Q-D934J-QKXTW-29XTP
BGNR7-KC9HM-D3CCT-HYRFG-D3WXC

4GCFN-HM438-Q2BR8-CC9MK-DYH22
BCTG6-RNDMQ-TRC28-C9XWX-MG9TP
FNY3D-47KTJ-KCKCV-W7FPJ-YP2KC
X3NT7-KY27X-CCPK8-2T26Y-G3BP2
66QN8-JQGWQ-9QC4H-2QR32-2DKTP

FQK66-MN8KW-2XMK9-FBY9J-7FR9C
DWPKK-TN9D6-VQC4R-PWRGB-TXX2P
DVC22-NP4VK-D82DW-Q96DD-VXMW2
FJKK8-NXJQQ-DYMTW-RPMV7-46YW2
R4HNQ-M8XV8-D762P-HTCTD-7T9TP
RKG6N-XF48C-PG8TF-PKX4J-W44C2
FNH2G-82BTB-K49KD-KW3W8-9TPKC
TNQ9D-8WC2B-RKV2Q-H43X7-XD722
X4C4N-QGB9J-G3VTW-X4Y6Q-YBH22
M92BW-TNRFW-BH46V-KD9D4-KBT6P
N38VH-VP2BG-RYG4J-2VHHP-CKCKC
Q47NJ-4T9BH-BX279-YR6KH-9BT6P
WK7DX-YYNHF-FDD4W-VKPDW-QDBP2
HY6CD-HNPG3-F6Q36-2X9H4-2KCKC
6JBBX-3N3J6-78QQ9-WG9X7-7QWXC
X4CDC-NPRYB-H3MX8-9MWGY-6VJXC
72BN2-Y8C36-HCJ9C-7HYM8-PKCKC
3PCNR-CV8M9-GHBV8-VMC9D-4GDGP
VRWNF-67CX7-T48Q6-9J9J8-6MT6P
83WND-CTKKQ-MP9BT-XK6WJ-D9MP2
P2G4F-FN4VR-YBDGD-YQBRT-VCFC2
NTW4D-BX9P2-BWMH2-T899F-WFG6P
YB8KK-H9NVX-HMRY2-42HYX-P3722
J8F8N-QJKBF-MXKKP-MTG94-369TP
XXRHH-R2NCC-HV3R6-CR8YY-RC2KC
MF83F-NCQH3-KKXJ8-X8GHJ-J8F9C
NMCG9-R9838-MPRCT-7XC2R-VMH22
V9T9N-V64H3-VY7BR-FTV3J-PKCKC

Thanks to groups Giúp Kích Hoạt Bản Quyền Windows & Office Tất Cả Các Phiên Bản.

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm HEU KMS Activator v30.1 – Active Win và Office

  Phần mềm HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụ…