key windows office

Sau đây mình xin xả chút key cho các bạn xài nhé.;)

Windows 7 oem pro

J9J7P-XC2PX-HMD4B-BMJVY-WX2V6
MFPPW-QBDYJ-C77PY-GTP9H-WHFRK
88XKD-C8PTP-BRKCP-TJMQC-MCMBC
TRQFK-DXQ8X-Y8CKJ-8FXQ7-B6QQC
YJFM8-Y3FK8-J7TBW-QTPWP-J2T79
V4CV7-R9D72-3MV68-4VTQD-BJTXV
VPCJB-2H4RH-3MXMY-RYHFY-8C8K4
83F7H-Q37FC-XT2CK-7C4CD-GCXK4
FKXTJ-P26XM-KPKGD-4TP8W-8YXPD
YRFKF-3G9GR-FG63M-4JMXR-9RC6X
6GPK9-VPQVR-CBVB9-RG24W-3H2JC
4BQFT-WGBP2-486QV-MX4YB-YQDBX
W9K38-VH6JW-39KYC-K3VM2-BH98P
V6P4Y-RHP66-Y6PBJ-DM6RX-X46GC
YRDBD-4K3PG-4MYY6-D8643-PC49B
234V8-DTJ8X-7MX48-3RY2F-76B3D
BXH73-K9768-29RBP-BVGR8-CXFXH
BQTK8-DR8FB-PTY7V-HFJKY-Y4P87
2WQR3-8P228-Q82X7-VXDDF-JWGFD
2RYJR-FKH6X-YTDGX-K8JPG-9Q9JH
KH7FM-H6QHM-R7JXD-XPGQJ-T9MH7
72MF8-VVHVP-PQ6C4-FGPTW-P7D2M
D9XX8-DKW9Q-F88YT-3GD29-62HQ4
YRP8M-296HX-GQHM9-8KVV9-PVDXY
RCJ9C-KYC8T-3XMH3-WBBTW-YK2C3
6MJJK-4MMGT-2QM28-V9WYV-7YKR3
KKHR7-YHVWD-VFJ6W-GPQ4B-XP33T
XCPYV-FYWMB-67VDP-GPQK3-GT78V
2XP3F-HG4TR-96G2M-2M8D4-RH2H2
Q4FWP-YMJWH-D3M26-F9WPM-T67YT
3YCQY-FQV22-Y3XYY-3PY9B-9Q27F
2XX69-VT373-24XX7-969BR-HJJQP
GXHRY-8C6HM-84R67-4XT2RPKPYR
PPTTR-8DVBB-C494Q-JGGGV-BRPX6
6CPYF-YK3BF-J9VVX-HQCWT-KYWYH
7VGWG-2PWBM-2F3CJ-8YW77-73R4K
MG8GW-G7277-QJ972-T8848-P7J42
FHTX7-9RT9J-C8QX4-DGCFW-GDP3M
TKTK7-KD937-CVVMW-CYPG8-6FJ8P
4DFRK-PCG7C-84YQ7-XCPHV-WX7DT
XGK7K-37D76-78WBY-W6H3T-3GGGW
VQ4GY-X7PF7-WHP3G-2VG7W-4VXGW
VRYMM-P64QQ-TPGCD-BX7WQ-X69T9
VR93G-JQQ3H-M89DY-HRXXH-QFRTT
MJ8MR-BVFY2-JJ4HT-B2M6F-BVYV8
6QWB7-66VVG-7BB38-77HC6-XQVCH
TQHX4-MB9BH-WVWKB-BYWW8-WYWDM
GK6TG-87JMF-6272G-GWG2Y-W9633
PQW9H-Q2GTQ-3FK7T-6RMJ2-P7WT2
PQY2W-YDYW4-P8YQR-T9VCQ-JQ786
TT2VF-47XGG-9QPRG-W4C8V-7B883
BG2B2-XWP96-RC87G-G32MW-QG3BD
CMRXH-C8DFV-3M82Y-2FFXV-BQPQ9

Win 8.1 RTM Professional OEM:DM

4P4BN-RPH2D-6QM4V-CCJTX-8QJMC
4VWNR-73869-9BVY2-3C94V-94Q32
NR8CF-R9BY3-GJH8F-4MP3T-6F27P
HGM8V-NVCDK-3JCYV-B3VTJ-Q68MC
B9CP7-TNVB4-8FRW2-TFWBM-43JMC
RHB6N-BQDF3-PHMD9-BPGTJ-9TMD2
NCYPR-6MFGB-DX376-TC9C7-9BRYC
NMQD6-QJJKB-D7BBB-BRGG2-76CBC
HDTCD-PNTT3-3BFCF-VKVFM-G29HP
KY6KN-Q6DY3-BD6YQ-GTRHJ-J8D32
DVJHR-N7B7R-T98YD-WPFYM-B4FYC
XBPJX-PMNFC-KYXT8-KDF2X-7XKHP
KNVBB-KBG9K-BDCM9-K8YCY-88D32
NTQCJ-3QBY7-9MC43-T6DCB-DGMD2
86NGJ-WD9YM-FMJCC-BB2D4-BY332
YPNKM-JDGXD-QQHD8-C3XRD-BK7Q2
2WQ3Q-NQDBJ-TW2WW-JM77G-6F27P
BCGVN-GC4C3-P3CXC-G94C7-B7TVP
KQCBK-TNH4G-V4DFW-DHDRF-K4Q32
HD9CN-HV93M-DMD9-JBXD9-7XKHP
GGG87-7NPH7-P2FM4-V363P-FX7Q2
VV4M4-GN4YW-W7TPF-WJBWF-HQVQ2
XNTJH-TDG6J-MGKMK-9Q739-TF27P
73NHH-R9CFP-2V23G-DMĐR-BB332
QPFNF-W9X9B-WCBYQ-2KW88-K2C7P
H897Y-QXNRV-B38GB-BD6K7-3J2BC
NT4W3-BR4FX-4HR23-C8J4D-YBGVP
8XPNE-2FDKQ-9WK3Y-YFDF2-BTCBC
QCYNR-2J2TR-KBY88-Q9JMR-9W2BC
NFGVY-X2R4R-BVGR9-M868M-R6XHP
R6NDP-JDQ77-4FBR9-R9J9J-HMGVP
X8K64-PNVHH-BCC6V-TMYVC-YKKHP
QBYYB-NMHY7-DRHP9-F7W48-BWP7P
42BHB-NMVK4-Q6W9H-RF9K3-974YC
NX2FH-RQPQ4-G2M4X-FY6W6-WXBD2
NJBHM-73CV9-PY2DX-CVJXQ-GF27P
3N3X8-YXTM3-H9MVR-D9Q97-7QVQ2
JFC79-NMK9H-6CQ2H-6WT26-6F27P
H9BY4-J3N6R-6KRPP-KYTYM-QJ2BC
CDXNT-3643X-XQ3RW-VQTXR-DJ2BC
XDDC4-43NJY-3W3MG-T3YBB-WHTVP
2GFR2-NGPTQ-RPFGK-PW43Q-2WD32
Y639J-4NFCE-Q7P8J-QQ2WF-W8D32
HD3KN-CH38M-CMW4V-BXFV9-4JP7P
JR3QG-NTJ2Y-2HKHC-RGV3X-2YRYC
NC7KQ-QF9PQ-98D6C-XTQWD-KKWMC
27PWR-D4NVJ-WX7M2-XD6FX-KP9HP
3CYJD-NJVBK-YCPQF-MWRW7-8HTVP
W7QNR-G8G7W-KKXPR-QKBK2-4RFYC
BVNB8-QH4K2-Q3QXP-CKBXR-MWP7P
HHYWH-BNQVE-8P7CQ-FW9JR-JHTVP
H4YCB-NCRV7-YVGPY-KD2MJ-CPPBC
HN9J3-9MTR2-M7YQ6-WB432-Q3VQ2
6NN2W-XVQQ9-2QK6V-WC73P-YKKHP
XTK6G-N7WM9-4VQ9P-JHBQ3-H2YD2
HRJN2-9F7RG-XJ6JD-X2QFW-D9KHP
TBN4R-J4YFF-JQ9C8-33TDQ-RJP7P
GJM9W-RTNVG-BYF2P-FGFGC-KW2BC
QHDTB-NX3MJ-TPG29-MHJMT-XP9HP
XRY9J-YRN3T-YPQKV-QYCDV-HXXHP
TNBPK-J2J3F-C4V4R-HTKGJ-9TMD2
VVKKN-QQXWC-QX33D-WTPQP-BTCBC
GQK76-D6NC2-3RXQD-X2DXY-7MGVP
NFC6Q-3442Q-VP2K3-3JHD9-H6CBC
XFN2H-D94VT-2W3VP-XG66K-M97Q2
NJ8RX-FQVCG-TJMGB-GC3GX-BQJMC
2BK7J-NTY7K-J2XXR-H4TMP-RVTVP
T9HMV-NYVTK-MTYDM-GT4FJ-RX7Q2
3BN4W-WKVVK-9C7FX-BGXDT-Y97Q2
HMDJT-NGMBH-FW3P7-Y4R7P-GQ6VP
RNXBY-W6XCM-F7849-YDW7D-629HP
XYVK8-M9NXQ-7HKKB-BYDFD-BG8MC
VHCN3-4VF3B-BYGVB-42PKD-FM332
PN7M-FMVTR-TVYYH-FKPVW-GVHQ2
KDWCY-YNR8P-32KTQ-FMCRY-DPC7P
49NHC-Y2FDC-FY4H4-2JWKR-MWP7P
DBPF3-TNWJW-9TF9V-RKXYH-BDVQ2
MX6NB-9699B-RM488-V4MG6-BTXHP
XVM2N-J943F-MFMXP-9GYPQ-XHHQ2
HYXFN-X6H2X-DT24X-Y97JR-PPPBC
WHHTN-V33D6-WPJQR-QVBTY-6VHQ2
TG7GN-2PRHY-Q3F9Q-WXTMJ-WB332
BMBMH-N2WCQ-B9HF6-R2BX6-9KWMC
RX79N-QWD9F-GVFHD-FCBBQ-YBGVP
QQN9V-XTFB2-2JYFB-6HW7W-CPPBC
MKC3X-D4NW6-TWPBK-GVBD7-8HTVP
K82F8-XNXQ9-CK9XP-NFVX9-HCC7P
YBY6N-BW2HH-DJJYB-Y22TF-QGMD2
KNXC9-6C3Y6-2GGBN-42PXB-YWP7P
G6FTM-NG73G-2BPDB-DY32Q-7T8MC
3692F-BNK6D-KWCD7-9KMGT-D3VQ2
PVW9P-XNYJF-HYHHQ-K9393-MDVQ2
BXNQG-C98WY-K8WRG-XKYV2-HH4YC
92GV8-DNP6M-CQCV3-3C7RT-8TXHP
2RC23-NW6YF-WXYTB-3JYBD-DV4YC
PV89B-RN4JX-JJQ98-JR7K9-2YRYC
469TR-NR4BJ-H7KTB-73Q9J-RX7Q2
YWMMJ-NW7FY-DCTBD-46WVY-QJ2BC
TFRRJ-PDNBC-KHH6H-WT9Y3-GF27P
BN7WD-JJHWK-T8VPQ-QXD63-VXKHP
JY7CC-M3NBT-CJR2H-Y7T6J-X2Q7P
V64NV-VQQ7X-B4WP9-G97YY-CWD32
HRBD3-CN8BX-MKBFG-FQGJ7-FJP7P
C387M-MRNBY-7P2JW-QJXHP-V8P7P
FRYNX-CCJKC-9XQTJ-JDQK2-FX2Q2
WDGGG-MBNKF-T97G3-XJMRH-B71VP

Windows 10 Pro OEM

J9GMN-Y99KB-T6V7B-KQ4B7-94TGC
NKFCF-JWGM2-WPRRR-DTHPQ-3PFJ2
3GGN3-KTP94-TP8J3-329RB-B4G6P
J6NRJ-FPTPW-VB348-3V9BD-XHJXC
CF8N8-3K9CB-D64WB-9KVCJ-4VV22
WCQ9H-HPNV2-DTWDK-29V23-JTYP2
NQGK3-JTC7Q-J4TYP-7X7M9-GJF9C

4XXTP-MNC74-JJQJC-GP72H-DRR9C
NQTFT-TK3P2-3RBP2-4XTGQ-FM49C
R9K7Q-NJ6P6-WFQVY-H96GF-YTDGP
BF6N7-24DKX-2VW44-GK3YK-7XMP2
8MWNP-6PJXX-2V7QF-MBGX4-X2FC2

HJTPN-3DKYQ-JD29H-DQBDC-PGYP2
M9KYN-GWMFH-TC3FM-2YG6B-FGDGP
8DNMB-22KCF-PPQ46-JR822-HH66P
KV8BH-NY2X2-6FMW6-CCPCP-6JF9C
XQFND-299JD-CQDWW-BGCJ8-6MT6P

B96KN-Q7PV2-RRJV8-36Q7J-VH66P
YCK33-WN327-678J9-9B88J-D9MP2
VJFB4-NBWXQ-PKCKJ-BQFM7-6XXTP
96V99-NBGHR-RGCHT-G3MFP-JB49C
RFH87-9KN3Q-82BGD-3F2FW-XW3GP

NY3WQ-3YMFB-D2P8P-XGJ2F-369TP
MNTHJ-HD8GF-23PCC-MDRKW-D9MP2
JCV73-NFJ6X-7QP3Y-D9R7D-MDWXC
3DPYN-K2MG3-HBGVD-6HKKY-3GPKC
42NCC-34CW9-JQW7P-CTFHQ-7T9TP

GWFNF-BWHYR-GKBQM-3P32H-7QWXC
47X4Q-NBYMR-BHK44-7VYK9-2YT6P
GNV72-XBJ4H-DH7KQ-VDK46-6F4C2
PDNDC-9YHPQ-XV98G-W837Y-YWRC2
3NCMR-R7B38-6X2JW-PF8V2-7CFC2

KCRYV-Q7NTQ-X42VK-VKD44-369TP
XRRBJ-NRK22-XRVJW-HDVJJ-78RC2
F7N4G-TQMY9-6PCYH-P2YRX-CDKTP
DG7NF-HHV3W-G936Y-Y2J22-7CFC2
HMWVB-NQY2M-6BR44-PWTF8-QDBP2

JVW2N-QX3KJ-FQFTM-YC3B6-BP2KC
6HDQ9-NYMJ3-TGDVH-VG4DV-HXMP2
476PN-TFFQG-VRC68-3P89T-P7JXC
DHNP6-QTXBX-GC2B4-GMRQ7-FJRC2
KPNKK-4MPJB-DGFYV-CQQ9G-XQBP2

MFMNY-THDDM-QK89B-JDXWK-QV66P
V8GHJ-YDNV4-QXQKP-JWB4J-W44C2
H7VNW-QQQX7-FJMGX-THCMY-6VJXC
NMMD9-3RMQR-MB6HM-QTVDP-8XCKC
4F6DD-CN7XB-Y7F72-RQVBR-Q9MP2

DNTCX-W9J8Q-7PM72-TVPKB-F9CKC
MK3DB-KN88H-GVVM7-WBVBW-RX8XC
GFNWB-889TQ-KPH6V-WFQK2-J44C2
YYQN4-V7M7Y-THGFK-MRRHH-XD722
2XCJN-8T64P-K3HJ2-M6R98-F3KTP

XBN78-VVD74-4QJ9V-6WR2C-8XCKC
BTJKQ-NGYVV-DXCQ8-B3HJH-CYT6P
3BKNK-TVV7J-J6T2C-48HHF-X2FC2
FYFNH-43C62-7YGWY-2F2QX-C7JXC
Q66GD-DNGMT-2FBWP-C8GW2-2DKTP

NWJJ6-7DKTT-D8XMC-PYRGV-46YP2
BYDFN-YTDDF-YJ4XM-44687-JQKTP
Y33CP-TDNJ8-GB6WK-RK2YV-VT9TP
68N4D-8WP8V-PQ4RX-KQC3F-3DBP2
NM2R3-W762Y-W77XF-G2JK4-JHV22

FJTMJ-TTN2V-PWFTW-4PRJH-WK8XC
NFX8V-P28TV-6MF3R-QMBHT-23722
7BF8Q-JNF63-9Y4YK-DYB7Y-KD722
VBRVN-T9YTM-RF6QK-CDDYM-F9CKC
2RFQN-7V2VT-K2C44-VPMJX-C7JXC

NRK4F-3XB3Y-FBMW7-HJ8QG-P7JXC
TYVRB-TN2G9-2XRFC-B37P8-29XTP
2RK8C-TBNGY-92Y6P-D7FVJ-F3KTP
CH8YN-M4HMG-C73J6-484R8-QDBP2
P8WM8-BMNRX-DYQFC-7P898-QDBP2

CT4QB-9DN6F-M3YHX-PTTMT-3V66P
KJQD3-NYKQJ-CPHC6-TKPVP-9QBP2
G9TMN-Q6V8P-GWXP6-G7KMH-X766P
46JN9-C8DBQ-J4VQM-TXT9Q-49CKC
YY4YN-8VBHM-9J86R-WB4V4-2KCKC

4JMJN-FCTJB-WHYGD-JXM66-P7JXC
TXWTB-TN6P8-TT8W8-2VHMB-8FG6P
YYGNC-QJYTV-92XF2-BBBYD-M7V22
WMQXP-42N44-BHBGY-6X7HH-HXMP2
36NGG-KTHV6-Y2RQX-7V9RR-HQWXC

37NB7-4KMHR-4THQQ-KT2T2-PGYP2
2FN4R-GG86M-M9JY8-K4XJ2-Q3WXC
MXGFR-QDN6G-874FX-M39B8-JFG6P
N33R2-K6R7D-CBVBY-2FX63-KKXTP
NW6PR-8KDDX-GFKYJ-R4KQR-X2FC2

GNG4X-T3PP8-CX27V-XDM7Y-QJ3GP
NTCP8-D9VF2-TWDFD-TG82X-7XMP2
7DF2N-VXWCP-2BK8X-H69CP-GQ722
CKNY9-9MK4Q-D934J-QKXTW-29XTP
BGNR7-KC9HM-D3CCT-HYRFG-D3WXC

4GCFN-HM438-Q2BR8-CC9MK-DYH22
BCTG6-RNDMQ-TRC28-C9XWX-MG9TP
FNY3D-47KTJ-KCKCV-W7FPJ-YP2KC
X3NT7-KY27X-CCPK8-2T26Y-G3BP2
66QN8-JQGWQ-9QC4H-2QR32-2DKTP

FQK66-MN8KW-2XMK9-FBY9J-7FR9C
DWPKK-TN9D6-VQC4R-PWRGB-TXX2P
DVC22-NP4VK-D82DW-Q96DD-VXMW2
FJKK8-NXJQQ-DYMTW-RPMV7-46YW2
R4HNQ-M8XV8-D762P-HTCTD-7T9TP
RKG6N-XF48C-PG8TF-PKX4J-W44C2
FNH2G-82BTB-K49KD-KW3W8-9TPKC
TNQ9D-8WC2B-RKV2Q-H43X7-XD722
X4C4N-QGB9J-G3VTW-X4Y6Q-YBH22
M92BW-TNRFW-BH46V-KD9D4-KBT6P
N38VH-VP2BG-RYG4J-2VHHP-CKCKC
Q47NJ-4T9BH-BX279-YR6KH-9BT6P
WK7DX-YYNHF-FDD4W-VKPDW-QDBP2
HY6CD-HNPG3-F6Q36-2X9H4-2KCKC
6JBBX-3N3J6-78QQ9-WG9X7-7QWXC
X4CDC-NPRYB-H3MX8-9MWGY-6VJXC
72BN2-Y8C36-HCJ9C-7HYM8-PKCKC
3PCNR-CV8M9-GHBV8-VMC9D-4GDGP
VRWNF-67CX7-T48Q6-9J9J8-6MT6P
83WND-CTKKQ-MP9BT-XK6WJ-D9MP2
P2G4F-FN4VR-YBDGD-YQBRT-VCFC2
NTW4D-BX9P2-BWMH2-T899F-WFG6P
YB8KK-H9NVX-HMRY2-42HYX-P3722
J8F8N-QJKBF-MXKKP-MTG94-369TP
XXRHH-R2NCC-HV3R6-CR8YY-RC2KC
MF83F-NCQH3-KKXJ8-X8GHJ-J8F9C
NMCG9-R9838-MPRCT-7XC2R-VMH22
V9T9N-V64H3-VY7BR-FTV3J-PKCKC

Thanks to groups Giúp Kích Hoạt Bản Quyền Windows & Office Tất Cả Các Phiên Bản.

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Bán key Windows 10, 11 pro home kích hoạt bản quyền giá rẻ

Key Windows 10, 11 pro là hệ điều hành đóng vai trò quan trọng giúp người sử dụng dễ dàng …