Lập Trình FULLSTACK Với ANGULAR, PHP và MYSQL

Với khóa học này, sẽ có 3 phần:

  • Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.
  • Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular
  • Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

Bạn sẽ học được gì

  • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
  • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
  • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
  • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay

Download [4.5 GB]

Xem thêm Khóa học

Được đề xuất cho bạn

Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

Bạn sẽ học được gì Tìm hiểu về các chủ đề vị trí quan trọng nhất như DSA, OOP, Phân tích &…