Đây là ứng dụng kích hoạt tất cả các phiên bản của Windows và Office 2010, Office 2013, Office 2015, 2016 …

Các phiên bản Windows sau có thể được kích hoạt bằng phần mềm này này:

Các phiên bản Windows sau có thể được kích hoạt bằng phần mềm này này:

Windows XP

 • Home Edition SP3
 • Professional SP3
 • Media Center Edition 2005 SP3

Windows Vista

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Business
 • Business
 • Starter
 • Home Basic
 • Home Basic N
 • Home Premium
 • Ultimate

Windows 7

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Enterprise E
 • Starter
 • Starter E
 • Home Basic
 • Home Premium
 • Home Premium E
 • Professional
 • Professional N
 • Ultimate
 • Ultimate E
 • Embedded POS Ready
 • Embedded
 • Embedded Thin PC

Windows 8

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Core
 • Core N
 • Core ARM
 • Core Country SpecIFic
 • Core Single Language
 • Professional
 • Professional WMC
 • Professional N

Windows 8.1

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Professional
 • Professional N
 • Professional WMC
 • Core
 • Core Connected
 • Core Connected N
 • Core Connected Single Language
 • Core Connected Country Specific
 • Professional Student
 • Professional Student N
 • Core AR
 • Core N
 • Core Single Language
 • Core Country Specific
 • Embedded Industry A
 • Embedded Industry E
 • Embedded Industry

Windows 10

 • Professional
 • Professional
 • Education
 • Education N
 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Enterprise 2015 LTSB
 • Enterprise 2015 LTSB N
 • Home
 • Home N
 • Home Single Language
 • Home Country Specific

Win10 Pre-Release

 • Home Connected
 • Home Connected N
 • Home Connected Single Language
 • Home Connected Country Specific
 • Professional Student
 • Professional Student N
 • Professional 2015 LTSB
 • Professional 2015 LTSB N
 • Home ARM
 • Professional WMC

Windows Server 2008

 • ServerDatacenter
 • ServerDatacenterV
 • ServerEnterprise
 • ServerEnterpriseV
 • ServerEnterpriseIA64
 • ServerStandard
 • ServerStandardV
 • ServerComputeCluster
 • ServerWeb
 • ServerSBSStandard
 • ServerWinFoundation
 • ServerHomeStandard
 • ServerSolution
 • ServerHomePremium

Windows Server 2008 R2

 • ServerDatacenter
 • ServerEnterprise
 • ServerEnterpriseIA64
 • ServerStandard
 • ServerEmbeddedSolution
 • ServerHPC
 • ServerWeb
 • ServerSBSPrime
 • ServerSBSStandard
 • ServerStorageStandard

Windows Server 2012

 • ServerDatacenter
 • ServerStandard
 • ServerMultiPointPremium
 • ServerMultiPointStandard
 • ServerSolution
 • ServerWinFoundation
 • ServerStorageStandard
 • ServerStorageWorkgroup

Windows Server 2012 R2

 • ServerStandardCore
 • ServerStandard
 • ServerDatacenterCore
 • ServerDatacenter
 • SolutionCore
 • Solution
 • ServerCloudStorageCore
 • ServerCloudStorage
 • ServerStorageStandard

Windows Server 2016 RTM

 • ServerStandard
 • ServerDatacenter
 • ServerAzureCor
 • ServerSolution
 • ServerCloudStorage

Office 2010, 2013, 2016 / 365

 • Access
 • Excel
 • Groove
 • InfoPath
 • OneNote
 • *******
 • PowerPoint
 • ProjectPro
 • ProjectStd
 • ProPlus
 • Publisher
 • Standard
 • VisioPrem
 • VisioPro
 • VisioStd
 • Word

Yêu cầu :
.NET 4.0 hoặc Windows 7/8/2012.

Có gì mới trong Phiên bản 3.0 Beta 3 (02/09/2016):

 • Removed LastChance.
 • Fixed problem with incorrect activation of an edition of Windows.
 • Algorithm made more generic KMS activation. Theoretically it would be

TẢI VỀ

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm XMind 2020 v10.3.1

Đây là một chương trình đáng tin cậy sẽ cho phép bạn hình dung ý tưởng của mình và tổ chức…