Phần mềm soạn thảo lập trình Notepad

Notepad++ là một trình soạn thảo văn bản rất nhanh và dễ dàng dựa trên Scintilla với cú pháp tô sáng. Bạn có thể nói rằng bạn có một sự thay thế tuyệt vời cho Windows Notepad, đây là trình soạn thảo văn bản mặc định. Nói chung, không có gì là xấu trong máy tính xách tay, chương trình là đáng tin cậy, nhanh chóng và đơn giản, nhưng lập trình viên và người dùng khác làm việc với các tập tin văn bản đã hiểu rằng nó có một số hạn chế. Nếu bạn so sánh chương trình này với Notepad2 – thì bạn sẽ nhận được các tính năng mới, cộng với mức tiêu thụ bộ nhớ nhỏ và đồng thời một tập hợp các khả năng mạnh mẽ để xử lý các tác vụ lập trình lớn.

Biên tập viên là có thể giảm thiểu các mã để làm việc với các bookmark có thể đánh dấu tất cả các lần xuất hiện của một từ, có một chế độ văn bản tự động gõ, nổi bật cú pháp cho các kịch bản khác nhau, hỗ trợ NFO ANSI, sử dụng registry để thay thế Notepad của Windows mà không cần bất kỳ vấn đề. Phần còn lại bạn sẽ biết tại thời điểm làm việc, chúc may mắn!

Trang chủ: https://notepad-plus-plus.org

Notepad++ v3

Những thay đổi trong bản notepad3:

Fix: Swap clipboard while pasting into selection.
New: About Box (RichEdit library 2.0)
Enh: Pressing F3 at Find/Replace dialog performs a find and switches focus to main window.
Change: Accelerator Keys: (Alt+0: Toggle Transparency), (Alt+Shift+N: Launch new empty window).
Fix: Activation of Undo TB-Icon on operations, that can’t be undone.
Fix: Onigmo: use CR (r) as mono line-break symbol too.
Fix: Format number with thousand seperator and digit grouping acording to regional settings.
Fix: Integration of “tellenc” encoding detection ideas.
Fix: Use Windows regional ANSI Code Page settings for fallback in case of file encoding detection failure (instead of default encoding for created files).
Fix: Use all ASCII line breaks for line termination ($) meta char.
Fix: Onigmo backward search.
Fix: Consider “load 7-bit ASCII as UTF-8” settings on encoding detection.
Change: Move “About…” dialog call to end of Help menu.
Change: Added “tellenc” acknowledgement to About test.
Fix: Added BOM detection to encoding analysis.
Change: Version info in About text.
Add: Version string patching commands for different local builds.
Fix: Issue regarding hyperlink positioning of AboutBoy in case of none standard sytem font styling.
Change: New compiler version.
Change: Accelerator-Key to toggle transparency mode (Alt+0 => Alt+G).

TẢI VỀ[5 MB]

Xem thêm Open Source Software

Được đề xuất cho bạn

Navicat Premium v16.3.3 Full – Quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm Navicat  là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MyS…