Screaming Frog SEO Spider Full

Screaming Frog SEO Spider là một phần mềm seo mà bạn có thể cài đặt trên máy PC, Mac hoặc Linux. Chương trình giúp phân tích liên kết trang web, hình ảnh, CSS, kịch bản và các ứng dụng từ góc độ SEO. Nó tìm nạp các thành phần quan trọng trong SEO, đưa chúng vào các tab theo loại và cho phép bạn lọc các vấn đề về SEO phổ biến, hoặc chia nhỏ dữ liệu theo cách bạn thấy phù hợp bằng cách xuất sang Excel. Bạn có thể xem, phân tích và lọc dữ liệu thu thập dữ liệu do nó được thu thập và cập nhật liên tục trong giao diện người dùng của chương trình.

The Screaming Frog SEO Spider cho phép bạn nhanh chóng thu thập thông tin, phân tích và kiểm tra một trang web từ góc độ SEO tại chỗ. Nó đặc biệt tốt cho việc phân tích các trang web vừa và lớn, kiểm tra thủ công các trang mà bạn làm tay sẽ không thể.

SEO Spider cho phép bạn xuất các yếu tố SEO tại chỗ (url, tiêu đề trang, mô tả meta, tiêu đề vv..) sang Excel để nó có thể dễ dàng được sử dụng như là một cơ sở để đưa ra các giải pháp từ SEO…

Bản tóm tắt nhanh về một số dữ liệu thu thập được trong quá trình thu thập dữ liệu bao gồm:

 • Errors – Client errors such as broken links & server errors (No responses, 4XX, 5XX).
 • Redirects – Permanent or temporary redirects (3XX responses).
 • Blocked URLs – View & audit URLs disallowed by the robots.txt protocol.
 • External Links – All external links and their status codes.
 • Protocol – Whether the URLs are secure (HTTPS) or insecure (HTTP).
 • URI Issues – Non ASCII characters, underscores, uppercase characters, parameters, or long URLs.
 • Duplicate Pages – Hash value / MD5checksums algorithmic check for exact duplicate pages.
 • Page Titles – Missing, duplicate, over 65 characters, short, pixel width truncation, same as h1, or multiple.
 • Meta Description – Missing, duplicate, over 156 characters, short, pixel width truncation or multiple.
 • Meta Keywords – Mainly for reference, as they are not used by Google, Bing or Yahoo.
 • File Size – Size of URLs & images.
 • Response Time.
 • Last-Modified Header.
 • Page Depth Level.
 • Word Count.
 • H1 – Missing, duplicate, over 70 characters, multiple.
 • H2 – Missing, duplicate, over 70 characters, multiple.
 • Meta Robots – Index, noindex, follow, nofollow, noarchive, nosnippet, noodp, noydir etc.
 • Meta Refresh – Including target page and time delay.
 • Canonical link element & canonical HTTP headers.
 • X-Robots-Tag.
 • rel=“next” and rel=“prev”
 • AJAX – The SEO Spider obeys Google’s AJAX Crawling Scheme.
 • Inlinks – All pages linking to a URI.
 • Outlinks – All pages a URI links out to.
 • Anchor Text – All link text. Alt text from images with links.
 • Follow & Nofollow – At page and link level (true/false).
 • Images – All URIs with the image link & all images from a given page. Images over 100kb, missing alt text, alt text over 100 characters.
 • User-Agent Switcher – Crawl as Googlebot, Bingbot, Yahoo! Slurp, mobile user-agents or your own custom UA.
 • Configurable Accept-Language Header – Supply an Accept-Language HTTP header to crawl locale-adaptive content.
 • Redirect Chains – Discover redirect chains and loops.
 • Custom Source Code Search – The SEO Spider allows you to find anything you want in the source code of a website! Whether that’s Google Analytics code, specific text, or code etc.
 • Custom Extraction – You can collect any data from the HTML of a URL using XPath, CSS Path selectors or regex.
 • Google Analytics Integration – You can connect to the Google Analytics API and pull in user and conversion data directly during a crawl.
 • Google Search Console Integration – You can connect to the Google Search Analytics API and collect impression, click and average position data against URLs.
 • XML Sitemap Generator – You can create an XML sitemap and an image sitemap using the SEO spider.

Homepage: http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

TẢI VỀ v11.1 [228 MB]TẢI VỀ v11.2[247 MB]TẢI VỀ v11.3[247 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm MARKETING + TOOLS

Được đề xuất cho bạn

TubeDigger Premium v6.8.8 – Phần mềm tải video trực tuyến

TubeDigger là phần mềm tải xuống video mạnh mẽ từ hầu hết mọi trang web, kể cả máy ghi phá…