Template Ample Admin - The Ultimate Dashboard

Ample Admin là mẫu WebApp nguồn mở phổ biến cho bảng điều khiển quản trị và bảng điều khiển . Đây là một mẫu HTML responsive được dựa trên framework CSS Bootstrap 3.3.7, Nó sử dụng tất cả các thành phần Bootstrap trong thiết kế và tái định kiểu nhiều plugin được sử dụng phổ biến để tạo ra một thiết kế phù hợp có thể được sử dụng làm giao diện người dùng cho phụ trợ các ứng dụng. Ample Admin dựa trên một thiết kế modul, cho phép nó dễ dàng tùy chỉnh và xây dựng. Để biết chi tiết hơn về mã nguồn này, vui lòng click Demo.

https://www.codester.com/items/3623/ample-admin-the-ultimate-dashboard-template

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium