Template Powerpoint Lịch 2018 tuyệt đẹp

Bản mẫu này chứa Lịch 2018 mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các sự kiện, chương trình làm việc, v.v…

TẢI VỀ [750 KB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Template Graphics

Được đề xuất cho bạn

30 sets of colorful micro – stereoscopic business PPT charts

30 sets of colorful micro – stereoscopic business PPT charts was last modified: Thán…