Khóa Học Lập trình Python cơ bản

Giới thiệu:

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python – một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, lập trình Web và phát triển nghề nghiệp.
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán
 • Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian
 • Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử
 • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code
 • Làm việc với tập tin và thư mục với File I/O
 • Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng
 • Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như C++, C#, PHP, Java…

Nội dung khóa học python cơ bản:

 • Tổng quan lập trình Python
 • Biến và các kiểu dữ liệu
 • Toán tử
 • Cấu trúc điều khiển
 • Cấu trúc lặp
 • Number, String, Date&Time
 • List
 • Tuple
 • Dictionary
 • Phương thức
 • Module
 • Xử lý ngoại lệ
 • File I/O

Download Part 1[2.5 GB]Download Part 2[972 MB]

-> Sử dụng winrar để giải nén 2 part.

Xem thêm Khóa học

Được đề xuất cho bạn

Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

Bạn sẽ học được gì Tìm hiểu về các chủ đề vị trí quan trọng nhất như DSA, OOP, Phân tích &…