Bản quyền dmca

Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi không có bất kỳ nội dung có bản quyền hoặc bất hợp pháp trên https://linkerpt.com .

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ files nào vi phạm, tất cả các files đều có sẵn miễn phí trên internet và chúng tôi chỉ chia sẻ liên kết. Chúng tôi không vi phạm lỗi với Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) và luật bản quyền quốc tế chung.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xóa các liên kết tệp khỏi trang của chúng tôi nếu chủ sở hữu bản quyền muốn chúng tôi làm như vậy. Bạn vui lòng gửi đơn sau:

  • Gửi khiếu nại của bạn tới email: admin@linkerpt.com
  • Đơn khiếu nại phải dễ hiểu và lịch sự
  • Bạn phải xuất trình bằng chứng cho thấy rằng bạn là người giữ bản quyền hoặc bạn đang hành động thay mặt chủ bản quyền.
  • Bạn phải trình bày bằng chứng cho thấy nội dung có bản quyền hợp pháp và bạn là người giữ bản quyền.
  • Các tài liệu cần xóa sẽ được cung cấp dưới dạng tên tài liệu và liên kết tới các trang liên kết trực tiếp. Chúng tôi không chấp nhận liên kết đến các truy vấn tìm kiếm, danh mục, các trang con hoặc các trang truyền thông.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc với địa chỉ email hợp lệ. Email phải được gửi từ thư của công ty, Các xác nhận quyền sở hữu được gửi từ các email dịch vụ miễn phí như Yahoo Gmail, v.v … sẽ bị từ chối.

Điều cuối cùng là chúng tôi sẽ loại bỏ các địa chỉ liên kết bạn yêu cầu từ trang web của chúng tôi. Tên sản phẩm của bạn vẫn sẽ được lập chỉ mục. Ngoài ra chúng tôi không thể xóa liên kết khỏi các trang web lưu trữ khác, ngay cả khi tệp có tên của chúng tôi trên đó hoặc trong mô tả của nó.
Chúng tôi xin cam đoan rằng thông tin trong thông báo là chính xác.

 ➡ Administrator