Phần mềm ghost windows Easy Sysprep

Mình xin chia sẻ phần mềm ES4.3 mới nhất đã được fix các lỗi trước đây.

Các lỗi được fix bao gồm:

  1. Lỗi không chạy được ứng dụng trong phần “General Call Interface”
  2. Lỗi Deploy.exe

TẢI VỀ

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Microsoft Visual C++ Runtime 2005-2019 Redistributable Package

Microsoft Visual C++ là một trình cài đặt tập tin batch đơn bao gồm tất cả các thư viện Vi…